Cookie Consent by Free Privacy Policy website

Obchodní podmínky

Obchodní podmínky
  Všeobecné obchodní podmínky pro e-shop

 

Všeobecné obchodní podmínky společnosti Astera G, s.r.o.,

 

IČ: 28311701, se sídlem Matky Boží 1186/1, 586 01 Jihlava

 

 

 

1. Preambule

 

Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále též VOP) platí pro nákup v internetovém obchodě www.krabice-krabicky.cz, který je provozován firmou Astera G, s.r.o., IČ:28311701, se sídlem Matky Boží 1186/1, 586 01 Jihlava, zaps. v OR vedeném krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 60457. Tyto VOP upravují vztahy mezi Kupujícím a Prodávajícím v oblasti prodeje zboží mezi Astera G, s.r.o., IČ:28311701, se sídlem Matky Boží 1186/1, 586 01 Jihlava, zaps. v OR vedeném krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 60457 (dále jen „Prodávající“) a jejími obchodními partnery (dále jen „Kupující“).

 


Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Kupující podáním objednávky potvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami, jejichž nedílnou součást tvoří reklamační řád, a že s nimi souhlasí. Na tyto obchodní podmínky je Kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit.

 

 

 

2. Definice

 

I. Prodávající

 

Prodávajícím je (společnost) Astera G, s.r.o., IČ:28311701, se sídlem Matky Boží 1186/1, 586 01 Jihlava, zaps. v OR vedeném krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 60457, tel.: 567 310 092, e-mail: astera@astera.cz
Provozovna: Matky Boží 1186/1, 586 01 Jihlava.

 


II. Kupující

 

Kupujícím je spotřebitel nebo podnikatel.

 

Spotřebitelem je fyzická osoba starší 16-ti let, která při uzavírání a plnění kupní Smlouvy s Prodávajícím nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání. Spotřebitel při zahájení obchodních vztahů předává Prodávajícímu pouze své kontaktní údaje, nutné pro bezproblémové vyřízení objednávky, popřípadě údaje, které chce mít uvedeny na nákupních dokladech.

 

Právní vztahy Prodávajícího se spotřebitelem výslovně neupravené těmito VOP se řídí příslušnými ustanoveními zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (díle jen OZ) a zák. č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele (dále jen ZOS), oba v platném znění, jakož i předpisy souvisejícími.

 

Podnikatelem je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Právní vztahy Prodávajícího s Kupujícím, který je podnikatel, výslovně neupravené těmito VOP ani Smlouvou mezi Prodávajícím a Kupujícím se řídí příslušnými ustanoveními zákonem o obchodních korporacích v platném znění, jakož i předpisy souvisejícími.

 

Individuální Smlouva Prodávajícího s Kupujícím je nadřazena obchodním podmínkám.

 

 

 

III. Spotřebitelská Smlouva

 

Spotřebitelská smlouva - smlouva kupní, uzavřená dle OZ, pokud smluvními stranami jsou na jedné straně kupující a na druhé straně prodávající.

 

 

 

3. Zpracování osobních údajů

 

Informace o zpracování osobních údajů dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů, („GDPR“) nejsou součástí těchto VOP, protože jsou obsahem samostatného dokumentu.

 

 

 

4. Objednávka a uzavření Kupní smlouvy

 

Kupující je oprávněn objednat zboží u Prodávajícího skrze objednávkový systém e-shopu, popř. telefonicky nebo e-mailem.

 

Návrhem k uzavření kupní smlouvy je umístění nabízeného zboží Prodávajícím na stránky. Kupní smlouva vzniká odesláním objednávky Kupujícím, popř. telefonickou nebo e-mailovou objednávkou Kupujícího a přijetím objednávky Prodávajícím. Toto přijetí Prodávající neprodleně potvrdí Kupujícímu informativním emailem na zadanou e-mailovou adresu. V případě, že potvrzení nedorazí, je pravděpodobné, že objednávka není e-shopem z technických důvodů přijata, proto nás neváhejte kontaktovat telefonicky nebo e-mailem.

 

Vzniklou Smlouvu (včetně dohodnuté ceny) lze měnit nebo rušit pouze na základě dohody stran nebo na základě zákonných důvodů.

 

Tyto VOP jsou vyhotoveny v českém jazyce, přičemž kupní smlouvu je možné uzavřít též pouze v jazyce českém. Spotřebitel, který má trvalé bydliště v členském státě Evropské unie mimo území České republiky, popř. který je občanem členského státu Evropské unie mimo území České republiky, potvrzením objednávky souhlasí s uzavřením kupní smlouvy v českém jazyce. Po uzavření kupní smlouvy není možné zjišťovat, zda při zpracování dat před podáním objednávky vznikly chyby, případně tyto chyby opravovat. Uzavřená kupní smlouva je Prodávajícím archivována a je po vyžádání Kupujícímu přístupná ve lhůtě 2 let ode dne jejího podpisu.

 

 

 

5. Cena a platba

 

Nabídka je na e-shopu Prodávajícího uváděna s cenami, které jsou smluvní, konečné, vždy aktuální a platné, a to po dobu, kdy jsou takto Prodávajícím v internetovém obchodě nabízeny. Náklady na dopravu jsou uvedeny v části „Dodací lhůta a podmínky dodání“. Náklady na použití komunikačních prostředků na dálku nese Kupující. Konečná kalkulovaná cena po vyplnění objednávkového formuláře je již uvedena i včetně dopravného. Jako cena při uzavření Smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím platí cena uvedená u zboží v době objednávání zboží kupujícím. Daňový doklad na základě kupní Smlouvy mezi Prodávajícím a Kupujícím slouží zároveň i jako dodací list. Kupující může zboží převzít zásadně až po jeho úplném uhrazení, pokud není toto dohodnuto jinak.

 

V případě, kdy Kupující provede úhradu a Prodávající posléze není schopen zajistit dodání zboží, vrátí Prodávající neprodleně plnění Kupujícímu dohodnutým způsobem. Lhůta k vrácení vynaložených prostředků je závislá na zvoleném způsobu jejich vrácení, nesmí však překročit dobu 30 dní od okamžiku, kdy tato nemožnost vznikla.

 

Zboží zůstává do úplného zaplacení majetkem prodávajícího.

 

Prodávající akceptuje následující platební podmínky:

 

- dobírka při doručení zboží (při použití externí dodávací firmy – Geis Parcel, aj.)

 

- hotovostní platba (při osobní odběru v provozovně Prodávajícího).

 

 

 

6. Dodací lhůta a podmínky dodání

 

Prodávající splní dodávku zboží předáním tohoto zboží Kupujícímu, nebo předáním zboží prvnímu dopravci, tím také přechází na Kupujícího nebezpečí škody na věci. Dodací lhůta je závislá na dostupnosti produktu, platebních podmínkách a podmínkách dodání, a činí maximálně 14 dnů (především v předvánočním období říjen – prosinec). V běžných případech zboží expedujeme do 3 pracovních dní od uzavření Kupní Smlouvy. Součástí dodávky není instalace zakoupeného zboží. Společně se zásilkou obdrží Kupující daňový doklad/fakturu.

 

Dodací lhůta začíná u zboží, které bude Kupujícím placeno při převzetí, tj. na dobírku, běžet dnem platného uzavření kupní Smlouvy dle článku IV. těchto VOP. V případě, že Kupující zvolil jinou variantu úhrady než zaplacení zboží při jeho převzetí, začíná dodací lhůta běžet až od úplného zaplacení kupní ceny.

 

Prodávající akceptuje následující dodací podmínky:

 

- dopravné a balné DPD 163,- Kč vč. DPH

- dopravné a balné PPL 170,- Kč vč. DPH 

- balné osobní odběr - 20,- Kč vč. DPH.

- dopravné a balné Slovensko (PPL) – 363,- Kč vč. DPH.

 

Zásilky z internetového obchodu www.krabice-krabicky.cz Prodávající dodává Kupujícím pouze v rámci České a Slovenské republiky.

 

V případě výměny zboží ve lhůtě 14-ti dnů od zakoupení zboží jsou Kupujícímu účtovány náklady na poštovné, a to při každém jednotlivém zaslání zboží směrem ke Kupujícímu.

 

V případě vrácení zboží Kupujícím Prodávajícímu do 14-ti dnů hradí náklady na poštovné Kupující.

 

 

 

7. Záruka a servis

 

Při prodeji spotřebního zboží je záruční doba 24 měsíců. Je-li na prodávané věci, jejím obalu nebo návodu k ní připojeném vyznačena v souladu se zvláštními právními předpisy lhůta k použití věci, skončí záruční doba uplynutím této lhůty.

 

Záruka se nevztahuje na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním. U věcí prodávaných za nižší cenu se záruka nevztahuje na vady, pro které byla nižší cena sjednána.  Jde-li o věci použité, neodpovídá prodávající za vady odpovídající míře používání nebo opotřebení, které měla věc při převzetí kupujícím.

 

Pro uplatnění záruční opravy je potřebné předložit pořizovací doklad (účtenka, faktura). V případě zaslání zboží Prodejci je nutné zboží zabalit pro přepravu takovým způsobem, aby nedošlo k jeho poškození během přepravy.

 

Prodávající neposkytuje Kupujícím pozáruční servis.

 

 

 

8. Reklamační řád

 

V případě, že se v průběhu záruční doby vyskytne vada, má Kupující, v závislosti na povaze této vady, při uplatnění záruky následující práva:

 

v případě vady odstranitelné:

 

a) právo na bezplatné, řádné a včasné odstranění vady

 

b) právo na výměnu vadného zboží nebo vadné součásti, není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné

 

c) v případě nemožnosti postupů uvedených v bodech a.) a b.) má právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupení od kupní smlouvy

 

v případě vady neodstranitelné:

 

a) právo na výměnu vadného zboží nebo odstoupení od kupní smlouvy

 

v případě vady odstranitelné, pokud Kupující nemůže pro opětovné vyskytnutí vady po opravě (tzn. zboží bylo již 3x reklamováno pro stejnou vadu) nebo pro větší počet vad věc řádně užívat

 

a) právo na výměnu vadného zboží nebo odstoupení od kupní smlouvy

 

jde-li o jiné vady neodstranitelné a nepožaduje-li spotřebitel výměnu věci:

 

a) právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupení od kupní smlouvy

 

Reklamaci lze uplatnit u Prodávajícího, a to v jeho provozovně uvedené v bodu 2.I. těchto VOP.

 

 

 

Reklamace se nevztahují na případy:

 

- vznikla-li závada nebo poškození prokazatelně nesprávným užíváním, v rozporu s návodem k použití anebo jiným nesprávným jednáním Kupujícího

 

- prokazatelných nedovolených zásahů do zboží

 

- na vady, které vznikly běžným opotřebením spotřebního zboží se stanovenou lhůtou použití dle zvláštních právních předpisů, pokud je taková reklamace uplatňována po uplynutí této lhůty

 

- vady způsobené vlivem živelných katastrof.

 

 

 

9. Ukončení Smlouvy

 

Vzhledem k charakteru uzavření Kupní smlouvy prostřednictvím komunikace na dálku, má Kupující, který je Spotřebitelem, právo odstoupit od této Smlouvy bez jakékoli sankce ve lhůtě 14-ti dnů od převzetí zboží odesláním vzorového Formuláře pro odstoupení od smlouvy. Výše uvedené se nevztahuje na Kupujícího, který je Podnikatelem a uzavírá Kupní smlouvu v souvislosti se svou podnikatelskou činností.

 

Odstoupí-li Spotřebitel od smlouvy, zašle nebo předá Prodávajícímu bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, zboží, které od něho obdržel. Náklady na vracení zboží nese Spotřebitel. Odstoupí-li Spotřebitel od smlouvy, vrátí mu Prodávající bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od něho na základě smlouvy přijal. Preferuje se zaslání na bankovní účet Kupujícího, který za tímto účelem Kupující Prodávajícímu sdělí. Jestliže Spotřebitel zvolil jiný, než nejlevnější způsob dodání zboží, který Prodávající nabízí, vrátí Prodávající Spotřebiteli náklady na dodání zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží. Odstoupí-li Spotřebitel od Kupní smlouvy, Prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky Spotřebiteli dříve, než mu Spotřebitel zboží předá nebo prokáže, že zboží Prodávajícímu odeslal.

 

Spotřebitel odpovídá Prodávajícímu za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto zbožím jinak, než je nutné s ním nakládat s ohledem na jeho povahu a vlastnosti.

 

Prodávající má právo odstoupit od Smlouvy v případě, kdy Kupující neuhradí plnou výši kupní ceny ve lhůtě 30-ti dnů ode dne uzavření Kupní smlouvy.

 

Nepřevezme-li Kupující objednané zboží od dopravce, považuje Prodávající Kupní smlouvu za
ukončenou.
Prodávající si dále vyhrazuje právo od Kupní smlouvy odstoupit, pokud Kupující v minulosti opakovaně nepřevzal objednané zboží.

 

 

 

 

 

10. Závěrečná ustanovení

 

Kupující umožní Prodávajícímu plnění povinností v souladu se Nabídkou/Smlouvou, k čemuž vyvine veškerou potřebnou součinnost.

 

Kupující se zavazuje uhradit veškeré náklady vzniklé Prodávajícímu rozesíláním upomínek a náklady spojené s vymáháním případných pohledávek.

 

Kupující bere na vědomí, že Prodávající je oprávněn postoupit svou pohledávku ze Smlouvy na třetí osobu.

 

Kupující bude neprodleně informovat Prodávajícího o změně svých identifikačních údajů, a to nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne, kdy taková změna nastala.

 

Strany se zavazují, že vynaloží maximální úsilí na smírné řešení veškerých sporů vzešlých ze Smlouvy a/nebo VOP nebo v souvislosti s nimi.

 

Vzájemný závazkový vztah smluvních stran se řídí právním řádem České republiky, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, v platném znění. Pro účely kontraktace s mezinárodním prvkem tímto v souladu s čl. III. nařízení č. 593/2008 o právu rozhodném pro smluvní závazkové vztahy, přijatého Evropským parlamentem a Radou Evropské unie dne 17. června 2008 (dále jen „Řím I“), že zvolily rozhodným právem pro kupní Smlouvu a tyto VOP právo české, a to s vyloučením použití „Úmluvy OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží“. Touto volbou není dotčen čl. VI Řím I, týkající se spotřebitelských smluv.

 

V případě, že kterékoliv ustanovení Smlouvy a/nebo VOP je nebo se stane či bude shledáno neplatným nebo nevymahatelným, neovlivní to (v nejvyšším rozsahu povoleném právními předpisy) platnost a vymahatelnost zbývajících ustanovení Smlouvy a/nebo VOP. Smluvní strany se v takových případech zavazují nahradit neplatné či nevymahatelné ustanovení ustanovením platným a vymahatelným, které bude mít do nejvyšší míry stejný a právními předpisy přípustný význam a účinek, jako byl záměr ustanovení, jež má být nahrazeno. Z právní opatrnosti tímto smluvní strany prohlašují, pro případy kontraktace s mezinárodním prvkem pro jakékoliv případy sporů (s výjimkou sporů u nichž je dána výlučná pravomoc rozhodce a/nebo v souvislosti s nimi) či po případy, v nichž by bylo pravomocným rozhodnutím soudu shledáno, že zde není dána pravomoc rozhodce dle tohoto článku VOP,  že v souladu s čl. 23 Nařízení Rady (ES) č. 44/2001 ze dne 22. prosince 2000, o příslušnosti a uznávání a výkonu soudních rozhodnutí v občanských a obchodních věcech, sjednávající výlučnou příslušnost městského soudu v Jihlavě pro rozhodování veškerých budoucích sporů ze Smlouvy a/nebo VOP a/nebo v souvislosti s nimi. Taktéž smluvní strany tímto zakládají pro veškeré spory v souvislosti se Smlouvou a VOP (s výjimkou sporů u nichž je dána výlučná pravomoc rozhodce a/nebo v souvislosti s nimi) výlučnou pravomoc městského soudu v Jihlavě.

 

 

 

Tyto VOP nabývají platnosti a účinnosti dne 30. 9. 2019 a jsou k dispozici taktéž na internetových stránkách Prodávajícího. Tyto VOP je Prodávající oprávněn kdykoliv změnit. VOP pak pozbývají platnosti a účinnosti dnem nabytí účinnosti VOP pozdějších.

 

 

Kupující se zavazuje uhradit veškeré náklady vzniklé Prodávajícímu rozesíláním upomínek a náklady spojené s vymáháním případných pohledávek.

 

Kupující bere na vědomí, že Prodávající je oprávněn postoupit svou pohledávku ze Smlouvy na třetí osobu.

 

Kupující bude neprodleně informovat Prodávajícího o změně svých identifikačních údajů, a to nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne, kdy taková změna nastala.

 

Strany se zavazují, že vynaloží maximální úsilí na smírné řešení veškerých sporů vzešlých ze Smlouvy a/nebo VOP nebo v souvislosti s nimi.

 

Vzájemný závazkový vztah smluvních stran se řídí právním řádem České republiky, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, v platném znění. Pro účely kontraktace s mezinárodním prvkem tímto v souladu s čl. III. nařízení č. 593/2008 o právu rozhodném pro smluvní závazkové vztahy, přijatého Evropským parlamentem a Radou Evropské unie dne 17. června 2008 (dále jen „Řím I“), že zvolily rozhodným právem pro kupní Smlouvu a tyto VOP právo české, a to s vyloučením použití „Úmluvy OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží“. Touto volbou není dotčen čl. VI Řím I, týkající se spotřebitelských smluv.

 

V případě, že kterékoliv ustanovení Smlouvy a/nebo VOP je nebo se stane či bude shledáno neplatným nebo nevymahatelným, neovlivní to (v nejvyšším rozsahu povoleném právními předpisy) platnost a vymahatelnost zbývajících ustanovení Smlouvy a/nebo VOP. Smluvní strany se v takových případech zavazují nahradit neplatné či nevymahatelné ustanovení ustanovením platným a vymahatelným, které bude mít do nejvyšší míry stejný a právními předpisy přípustný význam a účinek, jako byl záměr ustanovení, jež má být nahrazeno. Z právní opatrnosti tímto smluvní strany prohlašují, pro případy kontraktace s mezinárodním prvkem pro jakékoliv případy sporů (s výjimkou sporů u nichž je dána výlučná pravomoc rozhodce a/nebo v souvislosti s nimi) či po případy, v nichž by bylo pravomocným rozhodnutím soudu shledáno, že zde není dána pravomoc rozhodce dle tohoto článku VOP,  že v souladu s čl. 23 Nařízení Rady (ES) č. 44/2001 ze dne 22. prosince 2000, o příslušnosti a uznávání a výkonu soudních rozhodnutí v občanských a obchodních věcech, sjednávající výlučnou příslušnost městského soudu v Jihlavě pro rozhodování veškerých budoucích sporů ze Smlouvy a/nebo VOP a/nebo v souvislosti s nimi. Taktéž smluvní strany tímto zakládají pro veškeré spory v souvislosti se Smlouvou a VOP (s výjimkou sporů u nichž je dána výlučná pravomoc rozhodce a/nebo v souvislosti s nimi) výlučnou pravomoc městského soudu v Jihlavě.

 

 

 

Tyto VOP nabývají platnosti a účinnosti dne 6. 4. 2022 a jsou k dispozici taktéž na internetových stránkách Prodávajícího. Tyto VOP je Prodávající oprávněn kdykoliv změnit. VOP pak pozbývají platnosti a účinnosti dnem nabytí účinnosti VOP pozdějších.

 

 

 

 

 
A
A Host.
A
A
A